ZOBACZ WSZYSTKO CO DLA CIEBIE MAMY:
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Warunki świadczenia usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 
I. Definicje
 
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Galeria Ćwiąkalska;
 
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cwiakalska.art oraz www.shop.cwiakalska.art za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ćwiąkalska Art Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cwiakalska.art oraz www.shop.cwiakalska.art
 
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
3. Sklep internetowy Galeria Ćwiąkalska, działający pod adresem www.cwiakalska.art i www.shop.cwiakalska.art, prowadzony jest przez podmiot Ćwiąkalska Art Sp. z o.o., Parkowa 25, 51-616, Wrocław, NIP: 8982274245, REGON: 521356430, KRS: 0000956083, miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, numer telefonu do kontaktu 502 988 644, zwanym dalej sklepem internetowym.
 
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz umożliwiająca zapisywanie plików cookies, ważny i aktywny adres e-mail.
 
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cwiakalska.art i www.shop.cwiakalska.art oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
 
 1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
Sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu internetowego.
 
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu internetowego.
 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 
4. Minimalna wartość zamówienia w sklepie: 90,00 zł 
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cwiakalska.art i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cwiakalska.art i www.shop.cwiakalska.art oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
V. Dostawa
 
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 
- Firmy kurierskiej
 
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Galeria Ćwiąkalska, ul. T. Kościuszki 165, 50-438 Wrocław, po uprzednim umówieniu terminu odbiory drogą mailową lub telefoniczną.
 
Koszty dostawy dostępne są w zakładce Dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
3. Termin realizacji zamówionych projektów jest określany indywidualnie w porozumieniu z Klientem. Termin realizacji dostawy wynosi 1-3 dni roboczych.
 
4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
 
W przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 
VI. Ceny i metody płatności
 
 1. Ceny Towarów podawane są brutto w polskich złotych i po dodaniu do koszyka zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki, jeśli obowiązuje), cła oraz wszelkie inne składniki.
 
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
- przelewem
- za pobraniem
- płatnością poprzez konto PayPal
- płatnością w systemie szybkich płatności
- gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym
 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, jak również link do automatycznych zwrotów znajduje się w zakładce Zwroty i reklamacje.
 

Klient może żądać:

    1. wymiany oraz

    2. naprawy towaru

a także złożyć oświadczenie o:

    3. obniżeniu ceny albo

    4. odstąpieniu od umowy.

 

Z obniżenia ceny konsument będzie mógł skorzystać tylko wtedy, gdy:

  1. sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy lub
  5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 Klient odstępujący od umowy organizuje samodzielnie zwrot towaru na koszt Sprzedawcy.
 
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
 1. Ćwiąkalska Art Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Ćwiąkalska Art Sp. z o.o., Parkowa, 51-616, Wrocław, galeria@cwiakalska.art. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 
3. Ćwiąkalska Art Sp. z o.o. jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. Ćwiąkalska Art Sp. z o.o. jako producent ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie sprzedanego Towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru.
 
4. Sprzedawca organizuje zwrot towaru na swój koszt.
 
5. Zwrot pieniędzy:
 
- sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
- w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
- Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ćwiąkalska Art Sp. z o.o., Parkowa 25, 51-616, Wrocław, galeria@cwiakalska.art
 
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
5. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
 
Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).
 
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 
3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 
XI. Postanowienia końcowe
 
 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

GWARANCJA/REKLAMACJA

Dokładam wszelkich starań, aby tworzona przeze mnie biżuteria była najwyższej jakości. Proszę pamiętać, że biżuteria wykonywana jest ręcznie. W przypadku uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych na skutek intensywnego użytkowania dołożę wszelkich starań, by naprawić lub usunąć wadę lub wymienię na wyrób podobny lub o tej samej wartości wskazany przez Klienta. W czasie trwania 2-letniej gwarancji bezpłatnie usuwam wady technologiczne biżuterii, wynikające z mojej winy. Inne wady będą rozpatrywane po zgłoszeniu w okresie 14 dni od momentu otrzymania towaru.
Marta Ćwiąkalska
 
Obrazy uszkodzone mechanicznie w przypadku nieprawidłowego przechowywania lub wieszania nie podlegają reklamacji.
 
Obrazy zabezpieczone werniksem są odporne na blaknięcie i pęknięcia farb.
Obrazy niezabezpieczone werniksem należy przechowywać w miejscach osłoniętych od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych oraz wysokich temperatur. Na życzenie Klienta obraz może zostać zabezpieczony werniksem za dodatkową opłatą.

Strefa VIP - otrzymuj informacje o specjalnych okazjach!
Chcesz dołączyć do Strefy VIP? Zapisz się na Listę VIP, by uzyskać dostęp do specjalnych ofert, informacji o nowościach przed innymi, ciekawych artykułów o sztuce i oknach rabatowych dla zapisanych na listę!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA
:

- Kolory przedmiotów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości w zależności od ustawień Twojego monitora czy ekranu telefonu.


- Każdy egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju - nie ma dwóch takich samych!

- Wszystkie wzory objęte są prawami autorskimi: Design & Zdjęcia © Marta Ćwiąkalska

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl